Kinja-fixing User Script Trả về!

Austin 01/01/2018. 0 comments
Nu Kinja Kinja Userscript Kinja Fixes

Hân hoan! Người sử dụng kina-fixing đã trở lại hoạt động phát triển sau hai năm không hoạt động. Đây là một sự phá vỡ lớn từ phiên bản trước về cơ cấu mã và ý định thiết kế. Kịch bản cũ nên tiếp tục hoạt động tốt (cho đến khi Kinja có thể làm hỏng điều đó) nhưng nếu bạn muốn một kịch bản vô nghĩa, thẳng-to-point, đây là nó.

Nhận nó ở đây:

https://greasyfork.org/en/scripts/29302-19b4-s-nu-kinja-script

Other Austin's posts

Language